GPDR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Alena Straubová, advokátka
Smetanova 8, CZ-602 00 Brno
tel. +420/541 556 155
email: office@akstraubova.cz
 
 
 
 
 

Mateřská škola Hodonín, Lužní 2, příspěvková organizace

695 03 Hodonín, tel.: 518 353 145, e-mail: ms.luzni@tiscali.cz

 

 

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

 

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

 

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

 

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

 

 

Kontaktní údaje správce:

 

Název školy: Mateřská škola Hodonín, Lužní 2, příspěvková organizace

IČO: 71002600

Sídlo: Lužní 3894/2, Hodonín, 69501

 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Mgr. Jan Juřík

tel. +420 / 543 426 011

email: gdpr@sssbrno.cz

 

 

MS Hodonin, Luzni_informace o zpracovani OU.xlsx (24340)

 

         
Informace o zpracování osobních údajů
Správce osobních údajů Mateřská škola Hodonín, Lužní 2, příspěvková organizace
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Alena Straubová, advokátka, se sídlem Smetanova 8, 602 00 Brno, email office@akstraubova.cz, tel. 541 556 155
Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování
zaměstnanci a členové orgánů správce vedení personální a mzdové agendy a plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)


čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a jiných pracovněprávních předpisů
Jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo OP, telefon, pracovní email,číslo bankovního účtu, druh účtu, pracovní zařazení, dosažené vzdělání, kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti, průběh dosavadního zaměstnání, potvrzení o předchozím zaměstnání/studiu/ÚP (pracovní smlouva a §109 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Výpis z RT (§ 29a zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících)
V případě pracovníků, kteří v rámci svého pracovního zařazení komunikují s veřejností, jsou uveřejněny údaje o jménu, příjmení, pracovním zařazení a pracovním emailu na webu školy.
 
bankovní instituce (identifikace osob oprávněných disponovat s bankovními účty), zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru.
stravování čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce jméno, příjmení, datum narození telefon ( pracovní smlouva a §109 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru.
plnění ohlašovací povinnosti vůči oprávněným orgánům čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce)


čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a jiných pracovněprávních předpisů
Jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, přechodné bydliště, datum narození, rodné číslo,státní příslušnost (§37 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

zdravotní pojišťovna (§ 10 zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění)

zdravotní způsobilost a znevýhodnění (§ 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Počet dětí, výše pobíraných dávek nemocenského pojištění, (§36 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

 
nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zdravotní pojišťovna, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru.
vedení daňového účetnictví dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zákona o daních z příjmů a souvisejících právních předpisů rodné číslo, příjmení, rodné příjmení, jméno, titul, státní příslušnost, trvalý pobyt, telefon, email, rodinní příslušníci a další vyživované osoby (jméno, rodné číslo) (§ 6 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále jsou pak uloženy po dobu běhu archivačních lhůt, nejméně po dobu 15 let od ukončení pracovního poměru.
pořizování obrazových a zvukových záznamů pro propagaci správce a jeho činnosti čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, pracovní pozice, funkce, fotografie, videozáznamy Osobní údaje zaměstnanců (jméno, příjmení, pracovní zařazení, fotografie) se zveřejňují na nástěnkách, webových stránkách školy, datových uložištích (např. rajče), místním zpravodaji a v propagačních materiálech zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání pracovněprávního poměru a po dobu 15 let po jeho ukončení. Následně budou osobní údaje uloženy výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu, a to po dobu trvání existence správce.
ochrana majetku školy a bezpečí žáků a zaměstnanců a vstup do budovy správce čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování pro ochranu zájmů správce jméno, příjmení a číselné vyjádření otisku prstu bez možnosti zpětného převedení na biometrický údaj nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání pracovněprávního poměru
žáci školy vedení školní matriky, plnění povinností dle školského zákona a souvisejících právních předpisů čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotním stavu žáka, škola, do které chodí, třída, obor vzdělání, předměty, (§ 16a, 28, 30, 34b, 35, 123 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ), pořadatelé soutěží v rozsahu nezbytném, účastní-li se díte soutěže po dobu školní docházky a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
stravování čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, škola, třída, datum narození (§ 16a, 28, 30, 34b, 35, 123 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 6 odst. 6 vyhl č. 14/2005 Sb.) nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu školní docházky a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pořádání zájezdů a výletů čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a správního řádu jméno, příjmení, adresa bydliště, zdravotní způsobilost (§ 28 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu školní docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
přijímací řízení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a správního řádu jméno, příjmení, trvalé bydliště, korespondenční adresa, (§ 16, 34, 34a,183 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (MŠMT) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu školní docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vedení evidence pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ zdravotní pojišťovna nezveřejňuje se lékařská služba po dobu školní docházky
pořizování záznamů z akcí školy pro účely evidence, archivace a propagace školy a jejích akcí čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, fotografie, audiovizuální záznamy, Osobní údaje žáků (jméno, příjmení, pracovní zařazení, fotografie) se zveřejňují na nástěnkách, webových stránkách školy, datových uložištích (např. rajče), místním zpravodaji a v propagačních materiálech zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání školní docházky a po dobu 15 let po jejím ukončení. Následně budou osobní údaje uloženy výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu, a to po dobu trvání existence správce
zákonní zástupci žáků vedení evidence zákonných zástupců pro účely vedení školní matriky a plnění zákonných povinností čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonické spojení (§ 16a, 28, 30, 34b, 35, 123 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu školní docházky dítěte nebo po dobu spolupráce s SPC a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
přijímací řízení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonické spojení (§ 16, 34, 34a,183 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (MŠMT) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu školní docházky dítěte a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
stravování čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a souvisejících právních předpisů jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, telefon (§ 16a, 28, 30, 34b, 35, 123 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 6 odst. 6 vyhl č. 14/2005 Sb.) nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu školní docházky a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
stravování a poplatky škole čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ číslo účtu nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu školní docházky dítěte
vedení databáze kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem školy a docházkou žáka a stravování čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – Souhlas se zpracováním OÚ email nezveřejňuje se oprávněné orgány veřejné správy a státní orgány (školní inspekce, PČR, OSPOD) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu školní docházky dítěte
ochrana majetku školy a bezpečí žáků a zaměstnanců a vstup do budovy správce čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování pro ochranu zájmů správce jméno, příjmení a číselné vyjádření otisku prstu bez možnosti zpětného převedení na biometrický údaj nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu školní docházky dítěte
smluvní partneři správce plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi subjektem a správcem, vedení účetnictví čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti správce dle zvláštních právních předpisů jméno, příjmení, sídlo, IČ, DIČ, datum narození, číslo bankovního účtu Osobní údaje se zveřejňují v registru smluv za podmínek dle zákona o registru smluv zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 15 let.
osoby, které vyzvedávají děti ze školy vyzvednutí dítěte jinou osobou, než-li zákonným zástupcem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – Oprávněný zájem zákonného zástupce k předání dítěte správcem k rukám jím zvolené osoby a její řádná identifikace správcem převyšuje oprávněný zájem zvolené osoby na ochranu jejích zpracovávaných osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození a vtah k dítěti nezveřejňuje se správní a státní orgány (PČR, apod.) zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu školní docházky žáka a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ochrana majetku školy a bezpečí žáků a zaměstnanců a vstup do budovy správce čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování pro ochranu zájmů správce číselné vyjádření otisku prstu bez možnosti zpětného převedení na biometrický údaj nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování OÚ) po dobu školní docházky dítěte
             
Subjekt osobních údajů má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracování osobních údajů je kdykoliv odvolatelný.
             
             

 


Kontakt

SVOBODOVÁ MARTINA

Mateřská škola Hodonín
Lužní 2
příspěvková organizace Lužní 2
695 01 Hodonín

tel.: 518 353 145

IČ: 710 02 600

Odloučené pracoviště
MŠ Štefánikova
tel.: 518 353 465

Školní jídelna
tel.: 518 351 468