Provozní řád školní jídelny

Pro školní rok 2018/2019


 

Adresa školy: Mateřská škola Hodonín Lužní 2

příspěvková organizace

Lužní 2 Hodonín

Vedení:

-ředitelka MŠ Svobodová Martina

-vedoucí provozu a ŠJ Kučerová Anna

 

1.Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č.107/2005 O školním stravováním ze dne 25.2.2005, FN/Metodikou spotřebního koše.

Nový školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví,258/2000 Vyhláškou 13/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných.

Vyhláškou 490/2006 ze dne 15.12. 2005 O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné

Způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Nařízení ES – od 1.1 2006, 852/2004 O hygieně potravin , ES 178/2002.

Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí provozu.

 

Jídelníček je sestavován na základě výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

 

Podle §4 odst.9. vyhlášky 10/2005 Sb. O školním stravování.

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti.

Oběd si může vyzvednout v hospodářské budově ne ve třídě do přinesených jídlonosičů v době od 11,00 do 11,30 hod. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.

 

2.Provozní doba školní jídelny:

 

Rozvoz stravy:

Pitný režim: 7,15 – 15,00 hod.

Ranní svačiny: 8,45 – 9 15, hod.

Oběd: 11,45 – 12,15 hod.

Odpolední svačina : 14,15 – 14,45hod.

 

Stravovací dobu je nutné dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

Možnost přídavku jídla, kdykoliv o to požádá strávník při výdeji jídla. Doplnění nápojů ve třídách v průběhu celého dne.

 

3. Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl.10/2005Sb. O školním stravování platné od 8.3.2005 příloha č.2

Děti jsou rozděleny do dvou věkových kategorií. I. Kategorie děti od 3 – 6 let, II. Kategorie děti od 7 – 10let.

 

I. kategorie

Celodenní strava (svačina 8,- + oběd 18,- + svačina 7,-) 33,-Kč

 

II. kategorie

Celodenní strava ( svačina 9,- + oběd 20,- + svačina7,-) 36,-Kč

 

4.Způsob úhrady stravného a školného

- trvalým příkazem (od srpna do května)

- internetovým bankovnictvím

- v hotovosti jen po dohodě s vedoucí provozu

- pravidelně každý měsíc do 15. dne v měsíci

- je-li dítě nemocné v době hrazení poplatků nebo z jiných důvodů nepřítomné, je nutné kontaktovat vedoucí provozu a dohodnout termín uhrazení dané částky.

- pokud dojde k opakovanému neuhrazení poplatků bude dítě úplně vyloučeno ze stravování dle školského zákonu 561/2004 Sb.§35.

 

5. Přihlašování strávníků:

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá vedoucí provozu.

 

6. Odhlašování strávníků:

Odhlašování stravy – osobně nebo telefonicky se hlásí na třídě vždy den předem nebo toho dne do 7.30 hod.

Za neodhlášenou stravu a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

7.Přihlášení o prázdninách:

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlašovány pokud není provoz MŠ. Při prázdninovém provozu je nutné nahlásit docházku o letních prázdninách do 30.5.

 

Závěrečné ustanovení:

S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při zahájení nového školního roku.

Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost dne 1.9.2018

 

 

V Hodoníně 31.8.2018

 

 

Vedoucí provozu: Kučerová Anna

 

Ředitelka mateřské školy: Svobodová Martina

 

 


 


 


Kontakt

SVOBODOVÁ MARTINA

Mateřská škola Hodonín
Lužní 2
příspěvková organizace Lužní 2
695 01 Hodonín

tel.: 518 353 145

IČ: 710 02 600

Odloučené pracoviště
MŠ Štefánikova
tel.: 518 353 465

Školní jídelna
tel.: 518 351 468