Školní vzdělávací program

 

 

Č.J. MŠ-LU- 97/2017

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA HODONÍN, LUŽNÍ 2, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

IČO:710 02 600

TEL: 518 353 145

 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ: MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTEFÁNIKOVA 35

 

TEL: 518 353 465

 

 

 

ŘEDITEL ŠKOLY:

SVOBODOVÁ MARTINA

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE :

MIKULÁŠOVÁ MILADA

VED. ŠKOLNÍ JÍDELNY:

KUČEROVÁ ANNA

 

 

ZŘIZOVATEL ŠKOLY:

MĚSTO HODONÍN

 

 

Zpracovala:

Mikulášová Milada

Svobodová Martina

 

 

 

Hodonín 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

 

ÚVOD – PŘEDSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Mateřská škola Hodonín, Lužní 2, příspěvková organizace se skládá ze dvou mateřských škol. MŠ Lužní se nachází uprostřed sídliště Jihovýchod. Byla otevřena 29. 8. 1986.

Budova je složena ze tří jednopatrových pavilonů, které obsahují vždy dvě třídy, jednu v přízemí a jednu v prvním patře. Máme tedy celkem 6 tříd. Každá třída má svůj samostatný vchod. K pavilonům je připojena také hospodářská budova, v níž se nachází ředitelna, kancelář hospodářky a kuchyň.

Areál mateřské školy tvoří také poměrně rozlehlá a dobře vybavená školní zahrada.

 

Odloučené pracoviště - MŠ Štefánikova -je alternativní mateřskou školou s křesťanskou výchovou. Nachází se nedaleko hlavní budovy. Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu, se dvěma vstupy ze dvou ulic. Dlouhé chodby spojují třídy se sociálním zařízením a samostatnou lehárnou. Tato mateřská škola není typizovanou budovou. V minulosti sloužila různým účelům, avšak postupně byla přebudována tak, aby splňovala podmínky pro předškolní vzdělávání. Školní zahrada je rozlohou dostačující.

Mateřská škola Štefánikova je umístěna v lokalitě rodinných domů.

 

Zřizovatelem mateřské školy je Město Hodonín.

 

Obě budovy jsou umístěny nedaleko středu města.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

1. Věcné podmínky

 

Mateřská škola Lužní má šest tříd, které jsou prostorné a prosvětlené.

Odloučené pracoviště Štefánikova má po stavebních úpravách dvě dostatečně prostorné třídy, které odpovídají počtu dětí.

Ve všech třídách je obnoven nábytek pro děti tak, aby vyhovoval antropometrickým požadavkům. Třídy jsou dostatečně vybaveny tělocvičným nářadím, hračkami, pomůckami a různými materiály tak, aby rozvíjely osobnost dítěte. Všechno vybavení je bezpečné, zdravotně nezávadné a estetického vzhledu, také je postupně obnovováno a doplňováno.

Prostorové uspořádání je voleno tak, že jsou vytvořeny hrací kouty. Pomůcky jsou umístěny, aby si je děti mohly samostatně brát.

Na výzdobě interiéru obou budov se podílejí samy děti.

 

Školní zahrady jsou dostatečně prostorné, nově vybavené zahradními sestavami, přírodními zahradními domečky, dráhami pro kola a koloběžky, stoly a židličkami a umožňují tak dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Zahrady umožňují dětem experimentovat při zahradnických pracích v pokusných kontejnerech, společně s učitelkami pečovat o bylinkovou zahrádku, pozorovat a starat se o ptáčky v zimním období.

Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

 

Na co je třeba se zaměřit:

 • vybavení pomůckami doplňovat o takové druhy, které podporují vlastní experimentování dětí – pracovní ponky, mikroskopy, lupy, dalekohledy apod.

 • Postupně obnovovat další druhy nábytku a potřeb – kryty na topení, nové podlahové krytiny, věšáky v umývárnách, šatnové bloky apod.

 • Školní zahrady dovybavit - altánky pro děti, soustředit se na postupnou obnovu laviček pro děti.

 

 

2. Životospráva

 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Děti mají k dispozici dostatek tekutin – ovocný neslazený čaj, vodu a to jak ve třídách, tak i na školní zahradě.

Je dodržován maximálně tříhodinový interval mezi jídly.

Dopolední svačiny jsou průběžné v časovém rozmezí ½ hod. Respektujeme množství a tempo, které si dítě zvolí při jídle. Děti do jídla nenutíme.

Věnujeme pozornost vytváření správných stravovacích návyků dětí.

Umožňujeme stravování dětem s dietou.

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity a spánku.

Celý denní rytmus a řád je dostatečně flexibilní tak, aby se přizpůsobil různým činnostem během dne, aktuálním situacím.

Díky prostorným třídám mají děti dostatek volného pohybu v interiéru i na školní zahradě.

Učitelky se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

 

 

Na co je třeba se zaměřit:

 • Respektovat individuální tempo dítěte.

 • Důsledně sledovat a dodržovat hygienické a stravovací návyky dětí ( umývání rukou, dostatečné utírání, používání příboru, používání kapesníku atd.).

 • Přesunovat činnosti při příznivém počasí na školní zahradu, či mimo MŠ.

 

 

3. Psychosociální podmínky

 

Našim úsilím je, abychom v prostředí MŠ navodili klima pohody, bezpečí, klidu a radosti.

Při nástupu dítěte do mateřské školy mohou rodiče využít možnosti pobýt s dítětem ve třídě a usnadnit tak adaptaci dítěte na prostředí školy.

Volnost a svoboda dětí je vyvážená nezbytnou mírou dodržování potřebného řádu. Děti se učí pravidlům soužití.

Naším cílem je vytvořit prostředí, kde nejsou děti neúměrně zatěžovány a neurotizovány spěchem. Pedagogové jsou vstřícní a empatičtí k potřebám dětí. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno ani znevýhodňováno, nepřipouštíme projevy nerovností, podceňování a zesměšňování.

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dítěte předškolního věku a potřebám jeho života, je dítěti tematicky blízká, pochopitelná, přiměřeně náročná, užitečná a prakticky využitelná.

Učitelky dostatečně oceňují a vyhodnocují konkrétní projevy a výkony dítěte.

Snažíme se nemanipulovat s dětmi, zbytečně neorganizovat a také nezdravě nesoutěžit.

Využíváme věkově smíšených tříd jako přirozeného prostředí pro spolupráci dětí.

Snažíme se o spolupráci vzhledem ke všem zúčastněným skupinám – zaměstnanci MŠ – rodiče - děti.

Ve vztazích mezi dospělými a dětmi je patrná důvěra a podpora.

 

Na co je třeba se zaměřit:

 • Překonávat zažité stereotypy a hledat a uplatňovat nové formy práce s dětmi.

 • Vytvářet podmínky k psychické pohodě dětí i přes nepřízeň velkého počtu zapsaných dětí ve třídách.

 • Vytvářet pravidla soužití ve třídách za aktivní účasti dětí.

 • Zaměřit se na komunikaci učitelka – dítě, podporovat rozvoj myšlení problémovými otázkami.

 • Snažit se zbytečně neorganizovat.

 

 

4. Organizace

 

Denní řád v mateřské škole:

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.

Uspořádání činností a jejich sled vymezujeme pouze rámcově, dodržujeme odpovídající interval mezi jídly (max. tříhodinový), máme stanovenou dostatečnou dobu dopoledního pobytu venku, který je regulován pouze v případě nevhodného počasí – silný vítr, náledí, velmi nízké teploty v zimním období. Doba odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám dětí – spánek, odpočinek na lůžku, klidové činnosti.

Denní program je vyvážený, děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity dětí jsou organizovány tak, aby byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí při potřebě neúčastnit se společných činností, stejně tak i soukromí při osobní hygieně.

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno.

 

Na co je třeba se zaměřit:

 • Pravidelně zařazovat řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, relaxační techniky

 • Více podněcovat děti k vlastní aktivitě a experimentování.

 • Nezkracovat pobyt venku s dětmi

 

 

5. Řízení mateřské školy

 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou dány pracovními náplněmi a kompetencemi. Zaměstnanci se podílejí na řízení školy prostřednictvím přidělených kompetencí a spoluúčastí na vytváření školního vzdělávacího programu. Předávání informací mezi zaměstnanci školy je zajištěno zejména pracovními poradami, pedagogickými radami a dle potřeby i krátkými operativními poradami. Pracovníci mají k dispozici odborné časopisy a dostatek pracovních materiálů, aktuální informace jsou vyvěšovány na nástěnce na hlavní chodbě.

Rodičům jsou předávány informace ústně při předávání dítěte při příchodu a rozcházení dětí, na schůzkách pro rodiče, při neformálních setkáních s rodiči - tvoření rodičů s dětmi apod.

Písemně jsou rodiče informováni na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách naší školy.

Vedení zaměstnanců je založeno na vzájemné důvěře a toleranci. Na velmi vysoké úrovni je týmová práce pedagogů a plánování pedagogické práce, která využívá zpětné vazby. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně je motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.

Při řešení problémů úzce spolupracujeme se zřizovatelem, s odbornými pracovišti (PPP, SPC, odbor sociální péče) a také s okolními základními školami.

 

Na co je třeba se zaměřit:

 • K umísťování aktuálních informací pro rodiče lépe využívat webových stránek školy.

 • Smysluplně využívat plánu kontrolní činnosti ke zlepšení chodu mateřské školy.

 • Vést všechny pracovníky školy k řešení jednotlivých problémů formou vzájemné konstruktivní komunikace a to především na jednotlivých úsecích (jednotlivé pavilony, kuchyň apod.)

 

 

6. Personální podmínky

Všichni pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci.

MŠ Lužní

 • pedagogické pracovnice: 1 s vysokoškolským vzděláním

1 s rozšiřujícím vzděláním speciální pedagogiky

9 s úplným středoškolským vzděl. pro učitelství na MŠ

MŠ Štefánikova

 • Pedagogické pracovnice: 4 s úplným středoškolským vzděl. pro učitelství na MŠ

Kolektivy obou mateřských škol velmi dobře dokáží pracovat v týmu.

Velkou pozornost věnujeme dalšímu vzdělávání, pedagogičtí pracovníci přistupují k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání aktivně. Ředitelka školy vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.

Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy zajištěna optimální pedagogická péče o děti.

V každé třídě je zajištěna odborná logopedická preventivní péče.

V rámci mateřské školy jsou proškoleny dvě pedagogické pracovnice pro potřeby dětí s grafomotorickými potížemi.

Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem.

Velmi úzce spolupracujeme s odbornými pracovníky (speciální pedagog, poradenský psycholog, pediatr, aj).

 

Na co je třeba se zaměřit:

 • Využívat dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k rozvoji výchovně vzdělávací práce, nezaměřovat se pouze na rozvoj jednotlivých výchov – převážně estetických.

 • Lépe využívat získaných poznatků ve výchovně vzdělávací práci s dětmi.

 • Při pedagogických poradách si najít čas na sdělování si toho, co se nám osvědčilo při práci s dětmi, komunikaci s rodiči apod.

 

 

7. Spoluúčast rodičů

 

Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů.

(Dny zdraví v MŠ, předvánoční tvoření, slavnosti dýní, Mikulášská nadílka, cyklistický výlet, keramický kroužek, apod.).

Jsou dostatečně informováni o vzdělávací nabídce, prospívání dětí, o individuálních pokrocích v rozvoji.

Projeví-li rodiče zájem, mohou se podílet při plánování programu mateřské školy.

Mateřská škola se snaží pomáhat rodičům v péči o dítě a nabízí poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělání dětí předškolního věk u (přednáška ke školní zralosti, kurz grafomotoriky, konzultace v rámci logopedické prevence).

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět, chrání soukromí rodiny.

 

 

Na co je třeba se zaměřit:

 • Více rozvíjet osvětovou činnost – půjčování odborné literatury, zajišťování odborných přednášek.

 • Více se zaměřit na spolupráci s rodinou, na poznávání individuálních předpokladů jednotlivých dětí

 • Hledat další možnosti, jak zapojit rodiče do výchovně vzdělávací činnosti

 

 

 

8. Podmínky vzdělávání dětí se SVP

 

Naše mateřská škola zajišťuje vzdělávání i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým poskytuje podpůrná opatření. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně sestavuje učitelka podle ŠVP plán pedagogické podpory (PLPP), pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně na základě doporučení školního poradenského zařízení individuální vzdělávací plán (IVP). Oba tyto plány mají písemnou podobu. Před jejich zpracováním probíhají rozhovory mezi učiteli s cílem stanovení metod práce s dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Je stanoven termín přípravy PLPP a učitelka zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci rodiče.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje naše škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hodoníně, se Speciálně logopedickým centrem a SPC.

Za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zodpovědná ředitelka mateřské školy, která pověřuje učitele sestavením PLPP, IVP a komunikací se zákonnými zástupci.

 

 

9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných

 

Při vzdělávání dětí v naší mateřské škole vytváříme podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit předkládány činnosti, které umožňují tento potenciál rozvíjet a v co největší míře využít. Podporujeme všechny projevy a známky nadání. Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na smysluplné uplatnění tohoto nadání v rozmanitých oblastech činnosti a, s ohledem na individuální možnosti dětí další rozvíjení tohoto nadání. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme PLPP. Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Do doby, než vyšetření proběhne a škole je školským poradenským zařízením doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, postupujeme při vzdělávání takového dítěte podle PLPP. Pokud školské poradenské zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a školským poradenským zařízením.

 

Pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními mateřská škola:

 

 • uplatňuje princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností

 • při vzdělávání dětí realizuje všechna stanovená podpůrná opatření

 • umožňuje osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení

 • zabezpečuje spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními popř. dalšími odborníky

 • zabezpečuje asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

 

 

 

 

10. Podmínky vzdělávání dětí od 2 do 3 let

 

Děti ve věku od dvou do tří let mají některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší, potřebují pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče a srozumitelná pravidla.

 

Zajištění podmínek pro vzdělávání dětí od 2 do 3 let:

 • třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím bezpečných a podnětných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti

 • bezpečnost ohrožující předměty jsou znepřístupněny

 • jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek

 • děti mají dostatečný prostor pro volný pohyb a hru, který je upraven tak, aby zabezpečil možnost naplnění průběžného odpočinku

 • zázemí pro zajištění hygieny dětí je dostatečně vybaveno

 • režim dne respektuje potřeby dětí

 • děti mohou používat specifické pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty

 • přístup k dětem je laskavě důsledný, děti jsou pozitivně přijímány

 • v mateřské škole jsou podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola Lužní 2 se skládá ze tří pavilonů, z nichž každý obsahuje dvě třídy – v přízemí a v prvním patře – celkem tedy šest tříd.

MŠ Štefánikova 35 se skládá ze dvou tříd.

Počet dětí ve třídách je různý a to od 20 do 27 dětí na třídu.

 

Mateřská škola přijímá k předškolnímu vzdělávání zpravidla děti ve věku od tří let, ve výjimečném případě může mateřská škola přijmout i dítě mladší.

Místo a termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem, o termínu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, tisku v Hodonínských listech. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení. Děti jsou přijímány v pořadí podle stanovených kritérií.

Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně, a duševně zdravé. Děti zdravotně postižené se přijímají na základě doporučení speciálního poradenského zařízení.

Děti jsou zařazovány do tříd věkově smíšených, vždy je však dbáno, aby počet dětí jedné věkové skupiny byl dostatečný, pro utvoření přátelských skupin dětí věkově si blízkých. Taktéž se snažíme, aby bylo rovnoměrné i rozdělení dětí dle pohlaví.

Zařazování sourozenců do jedné třídy je samozřejmostí. Podporujeme jednotlivá přátelství a možnost umístění dětí, které se navzájem znají, do jedné třídy, což usnadňuje adaptaci na pobyt v mateřské škole.

Žádná ze tříd nemá specifické zaměření.

Ve všech třídách je zajištěna logopedická asistence.

Souběžné působení dvou učitelek ve třídě je zajištěno při pobytu venku, při obědě, při individuálních činnostech s předškolními dětmi a při mimořádných akcích mateřské školy (návštěva divadla, školní výlet, návštěvy v Ekocentru, pod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Mateřská škola má vlastní vzdělávací program, který vychází z RVP PV.

Na jeho tvorbě se podílel celý kolektiv zaměstnanců školy.

Naší snahou je vytvořit prostředí bezpečí, klidu, pohody a důvěry pro všechny účastníky našeho vzdělávacího procesu – děti, rodiče, pedagogické, provozní i externí pracovníky a

vytvořit prostředí vzájemné důvěry mezi rodiči a pracovníky školy tak, aby se mateřská škola stala pro rodiče otevřenější a přístupnější.

Důležitý je při tom kvalitní tým , jehož součástí jsou:

učitelé - odborníci na předškolní výchovu dětí

a provozní zaměstnanci, kteří vnímají svůj přínos a vliv na výchovu dětí.

 

 

Vzdělávací cíl:

 

Naším záměrem je podporovat duševní pohodu dětí, vést je k zdravému životnímu stylu a vzdělání rozvíjet přirozenou cestou.

 

Naší snahou je, aby celý pobyt dítěte v mateřské škole a všechny činnosti, které se v mateřské škole objevují (volná hra, řízené činnosti, stravování, hygiena, pohybové činnosti, pobyt venku, odpočinek, rituály, slavnosti) byly komplexním vzdělávacím působením, ve kterém učitelka cílevědomě působí na dítě a rozvíjí jeho individuální potenciál s ohledem na jeho potřeby a možnosti.

 

Za nejdůležitější činnost v mateřské škole považujeme volnou, spontánní hru dětí - kdy pedagog vstupuje do hry pouze výjimečně a to jako iniciátor, spoluhráč, usměrňovatel.

Důležitým aspektem pro nás je, že volnou hrou děti navazují sociální kontakty se skupinou vrstevníků, vytvářejí si pravidla pro hru, domlouvají se na nich, spontánně se tak učí vědomostem, dovednostem a návykům, a získávají tak zkušenosti.

Dalšími vzdělávacími činnostmi jsou řízené činnosti - ty, které si pedagog připravuje záměrně, cílevědomě.

Při řízených činnostech je naší snahou využívat především metod učení prožitkového, založené na přímých zážitcích dítěte , na činnostním učení s využitím vlastních zkušeností a možností experimentovaní.

Naší snahou je, aby tyto vzdělávací aktivity probíhaly převážně formou v menších skupinách – kooperativní formou, či formou individuální.

 

Vzhledem k narůstající problematice v oblasti poruch řeči u dětí předškolního věku je naší prioritou:

 • logopedická prevence

 • s ní související rozvoj spontánních pohybových aktivit a rozvoj jemné motoriky

 

Dalším naším zaměřením je výchova k ekologii. Tato souvisí především s umístěním mateřské školy v lokalitě městského sídliště a tím omezené možnosti dětí poznávání přírody, sounáležitosti s ní a její ochranou.

 

 

Na základě ekologického auditu má mateřská škola udělen certifikát Ekologická škola.

 

 

 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)jsou zajištěna podpůrná opatření, která mají vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními.

Vzdělávací obsah denních činností u těchto dětí vychází ze ŠVP mateřské školy a je přizpůsoben vzdělávacím možnostem a předpokladům dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci plánu pedagogické podpory (PLPP ‒ podpůrná opatření 1. stupně). Ten sestavují třídní učitelky, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře vyplývá, že má dítě drobné problémy např. s motorickou obratností, řečí, špatnou koncentrací pozornosti apod. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory třídních učitelek s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí, dovedností a návyků. Ředitelka stanoví termín přípravy PLPP a následného vyhodnocení (zpravidla po 3 měsících). Tento PLPP hodnotí učitelky navzájem, na společných schůzkách s rodiči i s dítětem.

V případě, že nedochází k naplňování vzdělávacích možností žáka při PLPP, uplatní mateřská škola společně se zákonnými zástupci žáka podpůrná opatření vyšších stupňů a to na základě doporučení školského poradenského zařízení. Individuální vzdělávací program (IVP) – je vytvořen, pokud jsou školským poradenským zařízením stanovena podpůrná opatření od 2. do 5. stupně. IVP vytváří třídní učitelky, má písemnou podobu a je zařazována speciálně pedagogická intervence, která je podrobněji stanovena v závislosti na stupni podpory.

Třídní učitelka úzce spolupracuje s rodiči dítěte, se školským poradenským zařízením i s dalšími odborníky. Tento IVP vyhodnocuje na základě dosažených vzdělávacích výsledků a pokroků dítěte (zpravidla po 3 měsících).

Pokud stupeň přiznaného podpůrného opatření vyžaduje asistenci, škola zajistí jeho přítomnost na doporučení školského poradenského zařízení. Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu stanoveném podpůrným opatřením.

 

 

Vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných

Mateřská škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Třídní učitelky vytvoří nadaným dětem IVP na základě doporučení školského poradenského zařízení a zajistí realizaci všech stanovených podpůrných opatření (1. až 4. stupně) pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dítěte, například možnost obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, zařazení do skupiny starších dětí, případně předčasný nástup dítěte do ZŠ. Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí klademe velký důraz na oceňování jejich výkonů nejen učitelkami, ale také ostatními dětmi.

 

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

V mateřské škole organizujeme i vzdělávání dětí od dvou do tří let. Zařazení dětí tohoto věku do mateřské školy je většinou první sociální zkušeností mimo rodinu, které se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Dítě poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice. Učitel se stává zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály. Pozornost udrží jen velmi krátkou dobu. V mateřské škole je potřeba přizpůsobit organizaci se střídáním nabídky, trénovat návyky a dovednosti, a ponechat co největší prostor pro volné hry a pohybové aktivity.

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

Vzdělávací nabídku jsme zpracovali do šesti základních, integrovaných tematických celků, která řadíme v rovině vedle sebe. Tato témata se navzájem propojují, navazují na sebe a doplňují se.

 

TÉMATICKÉ CELKY:

 

To jsem JÁ a moje rodina

 

Jsme rádi, že máme kamarády

 

Objevujeme svět kolem nás

 

Poznáváme, co je pro nás zdravé

 

Chráníme naši přírodu

 

Vesele prožíváme slavnosti, tradice a zvyky

 

Na ně navazují tematické části, které jsou svým obsahem konkrétnější, specifičtější.

Tematické části si volí učitelky s dětmi v jednotlivých třídách samy. Mohou vycházet z ročního období, z praktických životních situací, problémů a zájmů dětí.

V jednotlivých třídách mají možnost učitelky a děti volby tematických částí, jejich názvu, obsahu i časového plánu.

Dle obsahu tematických částí určují učitelky, k jakému tematickému celku se tyto tematické části svou podstatou vztahují.

 

Náš vzdělávací program je flexibilní, snažíme se umožnit co možná největší volnost ve výběru témat tak, abychom neomezovali a nesvazovali pedagogy v jejich nabídce.

 

Vesele prožíváme slavnosti, tradice a zvyky

To jsem JÁ a moje rodina

 

 

TO JSEM JÁ A MOJE RODINA

 

Charakteristika TC

- poznáváme vlastní identitu,

- uvědomujeme si své nejbližší lidi, rodinu,

- učíme se o sobě samém, tělesných proporcích, osobnostních vlastnostech, schopnostech a své jinakosti

- poznáváme sebe sama, abychom pak lépe porozuměli sobě i jiným, dokázali odhadnout své síly, možnosti a uměli se správně rozhodnout

 

Klíčové kompetence

 • 2. získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

 • 5. učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí
  a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 • 6. odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 • 7. pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

 • 9. řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

 • 11. při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických
  i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací
  a využívá je v dalších situacích

 • 12. zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

 • 13. rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

 • 14. chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

 • 15. nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

 • 16. ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 • 20. ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 • 24. samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

 • 33. svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

 • 34. dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 • 37. má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah:

 

Možné tématické části:

 

Já a moje rodina – povídání o sobě a rodinných příslušnících, bydlení , rodinných zvycích, povolání rodičů, využití fotografií, kresby dětí sebe sama, rodiny, znát své jméno, adresu, věk apod.

 

Těšíme se na vánoce – radost z obdarovávání druhých, myslet na druhého, pocit sounáležitosti s rodinou

 

Těším se do školy – příprava k zápisu do první třídy, příprava na změnu, zjišťování dosažení kompetencí – co už všechno zvládnu, návštěva 1. třídy základní školy

 

Den matek – příprava besídky, dárků pro členy rodiny, oslava rodiny jako takové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSME RÁDI, ŽE MÁME KAMARÁDY

 

Charakteristika TC

 • učíme se žít ve společenství jiných

 • vnímáme ostatní, v čem jsme si podobní, v čem se lišíme

 • učíme se spolu komunikovat, domlouvat si pravidla, řešit problémové situace

 • nacházíme přátelství a uvědomujeme si, co pro nás přátelství znamená

 • učíme se pomáhat a sledujeme, jaký to má přínos pro nás i druhé

 

Klíčové kompetence

 • 3. má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
  o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

 • 8.všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 • 19. v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

 • 26. dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

 • 27. ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 • 28. napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

 • 29. spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

 • 31. je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
  a jedinečnostem

 • 41. spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

42. uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 

 

Vzdělávací obsah

 

Možné tématické části:

 

My jsme kamarádi a máme se rádi – hry na posilování vztahů ve třídě, řešení konfliktních situací, povídání o tom, co se nám na kamarádovi líbí, domlouvání společných pravidel, pociťovaní radosti z pomoci druhému, neposmívat se apod., pozorování vazeb mezi jednotlivými kamarády

 

Mezinárodní den dětí – oslavy, hry, radost z pocitu sounáležitosti s vrstevníky, vědět, že jsou na zemi děti různé barvy pleti, jiných kultur.

 

Ahoj školko – loučení se se školáky, pozorování růstu, změn ve vývoji člověka a sebe sama

 

Využití oslav narozenin dětí - podporování vazeb mezi jednotlivými dětmi, dokázat popřát kamarádovi, umět říct proč je to můj kamarád, proč ho mám rád apod.

 

 

OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

 

Charakteristika TC

 • Získáváme a rozvíjíme vědomosti o okolním světě vlastním pozorováním, zkoumáním, komunikací, spojováním si faktů

 • učíme se o věcech, které nás obklopují, se kterými přicházíme do styku, učíme se vlastnosti věcí, zákonitosti, souvislosti

 • sledujeme poznávací funkce dětí, jako předpoklad pro připravenost a zdárný vstup do základní školy

 

Klíčové kompetence

 • 1. soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 • 3. má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
  o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

 • 4. klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

 • 10. problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

 • 13. rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

 • 18. domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 • 22. dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

 • 23. ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

 

 

Vzdělávací obsah

 

Možné tématické části:

 

Pohádky - využití knih, příběhů, vyprávění, dramatizace, návštěva knihovny, autoři ilustrátoři, veršování, písemná forma apod.

 

Vlastnosti věcí – barva , tvar, množství, velikost, rozlišování, určování, třídění apod.

 

Časové pojmy – využití řazení dle posloupnosti, pojmy včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, běh ročních období, dny v týdnu apod.

 

Povolání – námětové hry, pohybové ztvárnění, seznámení se v reálu s některým zaměstnáním apod.

 

Různé druhy materiálů a jejich vlastnosti –kde získáváme materiály, co se z čeho vyrábí, exkurse, pozorování řemesel v reálu, zkoušení si jednotlivých prací, dovedností.

 

POZNÁVÁME, CO JE PRO NÁS ZDRAVÉ A CO NE

 

Charakteristika TC

 • poznáváme své tělo, učíme se, jak s ním zacházet, jak se o něj starat

 • sledujeme, že nejen tělesná, ale i duševní pohoda je pro nás důležitá

 • učíme se žít zdravě, využívat zdravého životního stylu - důležitost pohybu, psychické rovnováhy, potřebu relaxace, zdravé výživy apod.

 • využíváme pravidel ke své bezpečnosti i ochraně ostatních

 

Klíčové kompetence

 • 25. uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

 • 30. při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

 • 32. chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

 • 35. odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty
  a přizpůsobovat se daným okolnostem

 • 36. chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

 • 40. má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami
  a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 • 44. dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

Vzdělávací obsah

 

Možné tématické části:

 

Zdraví, které chutná – zdravý jídelníček, jednoduché společné vaření, ochutnávka s rodiči, kultura stolování, poznávání ovoce a zeleniny dle chuti, hmatu, vůně apod.

 

Já a moje tělo – využití encyklopedií, pojmenovávání částí těla, smyslové orgány, různé druhy oblečení a vhodnost dle počasí a prostředí, hygiena, návštěva zdravotnického zařízení – nemocnice, dětský lékař, zubař, rentgenové zařízení, apod.

 

Doktora se nebojíme – nám. hry na lékaře, rozhovory o nemocech, úrazech, předcházení úrazům apod., návštěva dětského odd. v nemocnici, zubaře

 

Hrajeme si bezpečně – využití výletů , jízdy na kolech, dopravní výchova, spolupráce s Ústředním automotoklubem ČR, s městskou policií, červeným křížem – program Alenka stůně, apod.

 

 

 

 

 

 

 

CHRÁNÍME SI NAŠI PŘÍRODU

 

Charakteristika TC

 • získáváme a rozvíjíme svoje znalosti o okolním světě, o přírodě, o jejích zákonitostech, spojitostech, zvláštnostech

 • zkoumáme přírodní věci, jevy, zvířata, rostliny

 • zabýváme se vlivem člověka na okolní svět , jeho přínos, ale i rizika

 • učíme se lépe vnímat přírodu, rozumět jí a věnujeme se péči o její ochranu

 • pozoruje vliv přírodních zákonitostí na život kolem nás

 

Klíčové kompetence

 • 8. všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 • 14. chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

 • 25. uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

 • 36. chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

 • 38. zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

 • 39. chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 • 40. má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami
  a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 • 43. ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

 

 

Vzdělávací nabídka

 

Na základě ekologického auditu má mateřská škola udělen certifikát Ekologická škola.

Prvky ekologické výchovy prolínají celými výchovně vzdělávacími činnostmi.

 

Možné tématické části

 

Roční období – znaky jednotlivých období, počasí, změny v přírodě, výlety do přírody, k řece Moravě v různých ročních období, koloběh vody, chování zvířat v jednotlivých ročních obdobích

 

Třídění odpadu - využití návštěv EKO centra, využití odpadového materiálu, návštěva sběrného dvora, využití odpadového materiálu k výrobě

 

Péče o přírodu v jednotlivých obdobích - v návaznosti na roční období, přímé pozorování rostlin, zvířat, využití návštěv EKO centra, živá - neživá příroda, základní podmínky života, péče o naši školní zahradu, péče o bylinkovou zahrádku, experimentování s výsadbou, vedení dokumentace, péče o zvířata, ptáčky v zimě apod.

 

 

 

 

VESELE PROŽÍVÁME SLAVNOSTI, TRADICE A ZVYKY

 

Charakteristika TC

 • radostně prožíváme tradiční zvyky a různé oslavy v MŠ

 • objasňujeme původ svátků, jejich charakteristiku, zvyky

 • přibližujeme podstatu tradic v našem jihomoravském – slováckém regionu

 

Klíčové kompetence

 • 3. má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
  o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

 • 4. klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

 • 17. dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

 • 21. průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
  s okolím

 • 27. ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 

Vzdělávací nabídka

 

Možné tématické části:

 

Společné slavnosti v mateřské škole, příprava a výzdoba prostředí k oslavě, básně, písně, tanečky, společný prožitek, historie tradic, návštěva muzeí k těmto oslavám, pozorování a praktická zkouška tradičních řemesel apod.

 

Čert a Mikuláš

 

Masopustní veselí

 

Velikonoce

 

Rej čarodějnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ŠVP – DOPLŃUJÍCÍ PROGRAMY

 

 

PROGRAMY ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ

 

Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou pravidelně zařazovány do denního programu , doplňují tématické části, navazují na ně.

 

Klíčové kompetence

 • 5. učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí
  a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 • 6. odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 • 9. řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

 • 25. uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

 • 27. ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 • 29. spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

 • 33. svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

 • 34. dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 • 35. odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty
  a přizpůsobovat se daným okolnostem

 • 36. chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

 • 44. dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

 

 

Vzdělávací obsah

 

Zdravotní cviky a péče o správné držení těla,

různé druhy chůze, běhu, lezení, poskoků,

házení, chytání,

akrobatická cvičení,

hudebně pohybová výchova,

využití nářadí a náčiní k pohybu ( šátky, stuhy, kruhy, balanční míče, ribstoly, švédská bedna, trampolína, provazový žebřík, chůdy, rovnovážný had, tunely, padák)

využití školní zahrady – průlezky, kola, trojkolky, koloběžky, skluzavka

relaxační techniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ŠVP – DOPLŃUJÍCÍ PROGRAM

 

 

POHYBOVÉ AKTIVITY

 

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Je zajištěn ve spolupráci s plaveckou školou.

Počet lekcí 10, děti jsou rozděleny podle dovedností.

 

BRUSLENÍ

Na zimním stadionu ve spolupráci s hokejovým klubem.

Děti jsou rozděleny podle pohlaví a dovedností.

Bruslení probíhá pod vedením trenérek a hokejových trenérů.

 

DELŠÍ VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

Procvičování chůze v nerovném terénu

Výlety k řece Moravě, k rybníku Lavor, do parku k Mírovému nám., výlet na Lučinu ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty a další, dle možností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ŠVP – DÍLČÍ PROJEKT

 

 

TRÉNINKOVÝ PROGRAM K ODSTRANĚNÍ GRAFOMOTORICKÝCH OBTÍŽÍ U DĚTÍ

vycházející z metody PaedDr. Yvety Heyrovské

s využitím prvků arteterapie, relaxace, jógy, muzikoterapie, dotykové terapie a rodinné terapie

 

Již s nástupem dětí do mateřské školy učitelky v rámci diagnostiky zjišťují úchop a držení kresebného náčiní. Pokud zjistí nesprávné návyky (nesprávný úchop, velký tlak na podložku, křečovité držení kresebného náčiní, nesprávné sezení apod.), snaží se ve spolupráci s učitelkami proškolenými pro potřeby dětí s grafomotorickými potížemi o jejich nápravu. V případě, že nedojde ke zlepšení a dítě je už v předškolním věku, je potřeba absolvovat (dítě s rodičem) tréninkový program k odstranění těchto obtíží.

Tento program je určen pro skupinu 6 – 8 předškolních dětí ve spolupráci s jejich rodiči. Náprava probíhá 10 – 12 týdnů, kdy rodiče docházejí 1x týdně do mateřské školy, zároveň však pracují s dítětem celý týden doma.

 

 

Cílem tohoto tréninku je:

 • Uvolnění svalových partií, které se účastní na kresebném projevu.

 • Uvolnění svalstva vedoucí horní končetiny od křečí.

 • Odstranění nesprávných návyků.

 • Dosažení správného držení kresebného náčiní.

 • Dosažení citu pro správné určení síly tlaku na náčiní.

 • Zažití úspěchu ve výtvarných technikách.

 • Podpoření pocitu jistoty.

 • Dosažení celkového uvolnění dítěte a tím lepšího využití ušetřené energie pro jinou činnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ŠVP – DÍLČÍ PROJEKT

 

 

KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA

 

Odloučené pracoviště – mateřská škola Štefánikova 35

Naše děti vyrůstají v prostředí, které je do značné míry ovlivněno křesťanstvím. Ve stavbách měst vidí kostely, při různých příležitostech se setkávají se jmény Bůh, Ježíš. Provádíme tradiční slavení křesťanských svátků: o vánocích si vyprávíme o narození Ježíše (Živý betlém – představení pro rodiče a veřejnost v kostele sv. Vavřince v Hodoníně, návštěva jesliček v místním kostele), o velikonocích si připomínáme Ježíšovo ukřižování a zmrtvýchvstání.

Seznamujeme děti také s Biblí. Biblické příběhy pečlivě vybíráme, máme na zřeteli věk dětí, biblický text přizpůsobujeme myšlenkovému světu dítěte tak, aby jeho první seznámení s Biblí bylo jemu přínosem.

Vlastní křesťanská výchova probíhá formou setkání se Sedmikráskem (maňásek), kde si děti pomocí příběhu ze stejnojmenného sborníku vytváří pěkný vztah k Bohu. Jednotlivé příběhy ze sborníku si mohou učitelky libovolně volit s ohledem na třídní vzdělávací program. Měsíc prosinec je celý věnován adventnímu období.

Tento plán navazuje na ŠVP, je orientační a lze jej měnit dle potřeb a v návaznosti na TVP a jeho tématické části.

Ve všech příbězích ze Sedmikráska vystupují zvířátka, broučci, kytičky, sluníčko a

jsou doplněny zpěvem písní jak lidových, tak i písněmi ze sborníku Chválíme Pána s nejmenšími.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ŠVP – DÍLČÍ PROJEKT

 

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 

Logopedická prevence v mateřské škole je uskutečňována ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem pro žáky s vadami řeči – SPC Brno, pobočka Hodonín, ZŠ Mírové náměstí.

 

Logoped dochází do naší mateřské školy minimálně 1x do roka.

 

Na základě odborného vyšetření je určeným dětem doporučena další logopedická péče:

a) návštěva logopeda

b) preventivní logopedické chvilky v MŠ

 

Preventivní logopedické chvilky jsou součástí denního kontaktu učitelky a skupiny dětí, během celého školního roku. Provádí je učitelky, které prošly seminářem a závěrečnou zkouškou. Logopedická prevence a podpora správného vývoje řeči.

Během logopedických chvilek dochází u dětí k procvičování:

a) dechových cvičení

b) artikulačních cvičení – procvičování jednotlivých hlásek

c) procvičování mimických svalů a mluvidel

 

Cílem preventivních logopedických chvilek je vliv na správný vývoj řeči u dětí předškolního věku.

Učitelky velmi úzce spolupracují se SPC Hodonín, konzultují své postřehy, pozorování, společně se domlouvají na další logopedické činnosti s daným dítětem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝCHOVNĚ ‒VZDĚLÁVACÍ PRÁCE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 • Rodičovská veřejnost

 • Pedagogicko-psychologická poradna v Hodoníně

 • MěÚ – Hodonín, odbor komunálních služeb a koordinátor Projektu Zdravé město

Odbor školství

Odbor životního prostředí

 • SPC – Hodonín, Kyjov, Brno

 • ZŠ Hodonín, Očovská

 • Ústřední automotoklub ČR

 • Městská policie, Policie ČR

 • Hasičský záchranný sbor – Hodonín

 • Masarykovo muzeum Hodonín

 • Nemocnice Hodonín

 • Dům kultury Hodonín

 • Skanzen – Strážnice

 • SHK Hodonín


Kontakt

SVOBODOVÁ MARTINA

Mateřská škola Hodonín
Lužní 2
příspěvková organizace Lužní 2
695 01 Hodonín

tel.: 518 353 145

IČ: 710 02 600

Odloučené pracoviště
MŠ Štefánikova
tel.: 518 353 465

Školní jídelna
tel.: 518 351 468