Vnitřní předpis o úplatě

 

 

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS

kterým se stanoví výše úplaty

za předškolní vzdělávání

na školní rok 2018/2019

 

 

 

 

              

Mateřská škola Hodonín, Lužní 2, příspěvková organizace

Úplata za předškolní vzdělávání

Č.j.: MŠ – LU – 84/2018

Účinnost: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

Skartační znak: A

 

 

 

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

 1. Ředitelka Mateřské školy Hodonín, Lužní 2, příspěvková organizace vydává v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vnitřní předpis, jímž se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání.

 2. Tento předpis se vztahuje na všechny děti přijaté k předškolnímu vzdělávání s výjimkou dětí, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou 5 roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Ve školním roce 2018/2019 je bezúplatně předškolní vzdělávání poskytováno všem dětem narozeným od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013.


 

 

 

Čl. II

Výše úplaty

 

 1. Měsíční výše úplaty ve školním roce 2018/2019 výše úplaty činí 400,- Kč měsíčně.

Základem pro výpočet měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání je průměrný objem neinvestičních výdajů hrazených obcí na jedno dítě v předchozím kalendářním roce. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání se stanoví tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Měsíční výše úplaty se stanovuje k 1. září na celý školní rok. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku je výše úplaty oznámena zákonnému zástupci při přijetí dítěte.


 

 1. Z důvodu přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, je stanovená výše úplaty 0,- Kč.


 

 1. Osvobozen od úplaty je:

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění);

 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění);

 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) z důvodu péče o nezaopatřené dítě;

 • nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

Rozhodnutí o osvobození měsíční výše úplaty bude mateřskou školou vystaveno na celý školní rok a bude vázáno na doložení potvrzení z Úřadu práce o vyplácení výše uvedených příspěvků. Potvrzení je nutné doložit měsíčně, nejpozději do 15. dne v měsíci. Pokud potvrzení nebude v některém měsíci doloženo, rodičům bude platba za tento měsíc (ve výši 400,- Kč) naúčtována.

 

 

 

Čl. III

Prominutí měsíční výše úplaty ve výjimečných případech

 

Úplatu za předškolní vzdělávání lze v souladu s §123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů výjimečně prominout v následujících případech:

 1. ZDRAVOTNÍ DŮVODY: pokud zákonný zástupce dítěte, případně fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje, požádá písemně o prominutí úplaty z důvodu zdravotních, které mají za následek přerušení docházky dítěte do mateřské školy na celý kalendářní měsíc (tzn., že dítě není v MŠ přítomno ani jeden den v kalendářním měsíci, za který rodiče žádají o prominutí úplaty). K žádosti je nutné doložit vyjádření lékaře. Prominutí úplaty ze zdravotních důvodů lze poskytnout maximálně na dobu 1 měsíce ve školním roce.

 2. JINÉ DŮVODY: v jiných odůvodněných případech, které mají přímou souvislost se zvýšenými finančními náklady rodiny.

 

Žádost musí být podána do konce měsíce, ve kterém je požadováno prominutí úplaty. Dobu, po kterou bude úplata prominuta, stanoví ředitelka mateřské školy na základě skutečností prokázaných zákonným zástupcem dítěte, případně fyzickou osobou, která o dítě osobně pečuje.

 

 

Čl. IV

Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

Povinnost uhradit úplatu za předškolní vzdělávání nastává zákonným zástupcům dítěte před nástupem dítěte do mateřské školy.

Pro nový školní rok musí být úplata za předškolní vzdělávání na měsíc září uhrazena do 31. srpna 2018.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná na účet mateřské školy vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc (tzn.: splatnost do 20. 8. = úplata na měsíc září, splatnost do 20. 9. = úplata na měsíc říjen, splatnost do 20. 10. = úplata na měsíc listopad atd.)


 

Čl. V

Sankce

 

V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu bez toho, že dohodl s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady, je dán podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, důvod k ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

 

 

 

Čl. VI

Účinnost

 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.

 

 

 

 

Hodonín 31.5. 2018

 

 

 

 

 

Martina Svobodová

ředitelka mateřské školy

 

 

 

kterým se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání

na školní rok 2018/2019

 

 

 

 

vnitřní předpis

kterým se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání

na školní rok 2019/2020

 

              

Mateřská škola Hodonín, Lužní 2, příspěvková organizace

Úplata za předškolní vzdělávání

Č.j.: MŠ – LU – 79/2019

Účinnost: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

Skartační znak: A

 

 

 

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

 1. Ředitelka Mateřské školy Hodonín, Lužní 2, příspěvková organizace vydává v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vnitřní předpis, jímž se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání.

 2. Tento předpis se vztahuje na všechny děti přijaté k předškolnímu vzdělávání s výjimkou dětí, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou 5 roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Ve školním roce 2019/2020 je bezúplatně předškolní vzdělávání poskytováno všem dětem narozeným od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014.


 

 

 

Čl. II

Výše úplaty

 

 1. Měsíční výše úplaty ve školním roce 2019/2020 výše úplaty činí 400,- Kč měsíčně.

Základem pro výpočet měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání je průměrný objem neinvestičních výdajů hrazených obcí na jedno dítě v předchozím kalendářním roce. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání se stanoví tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Měsíční výše úplaty se stanovuje k 1. září na celý školní rok. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku je výše úplaty oznámena zákonnému zástupci při přijetí dítěte.


 

 1. Z důvodu přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, je stanovená výše úplaty 0,- Kč.


 

 1. Osvobozen od úplaty je:

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění);

 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění);

 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) z důvodu péče o nezaopatřené dítě;

 • nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

Rozhodnutí o osvobození měsíční výše úplaty bude mateřskou školou vystaveno na celý školní rok a bude vázáno na doložení potvrzení z Úřadu práce o vyplácení výše uvedených příspěvků. Potvrzení je nutné doložit měsíčně, nejpozději do 15. dne v měsíci. Pokud potvrzení nebude v některém měsíci doloženo, rodičům bude platba za tento měsíc (ve výši 400,- Kč) naúčtována.

 

 

 

Čl. III

Prominutí měsíční výše úplaty ve výjimečných případech

 

Úplatu za předškolní vzdělávání lze v souladu s §123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů výjimečně prominout v následujících případech:

 1. ZDRAVOTNÍ DŮVODY: pokud zákonný zástupce dítěte, případně fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje, požádá písemně o prominutí úplaty z důvodu zdravotních, které mají za následek přerušení docházky dítěte do mateřské školy na celý kalendářní měsíc (tzn., že dítě není v MŠ přítomno ani jeden den v kalendářním měsíci, za který rodiče žádají o prominutí úplaty). K žádosti je nutné doložit vyjádření lékaře. Prominutí úplaty ze zdravotních důvodů lze poskytnout maximálně na dobu 1 měsíce ve školním roce.

 2. JINÉ DŮVODY: v jiných odůvodněných případech, které mají přímou souvislost se zvýšenými finančními náklady rodiny.

 

Žádost musí být podána do konce měsíce, ve kterém je požadováno prominutí úplaty. Dobu, po kterou bude úplata prominuta, stanoví ředitelka mateřské školy na základě skutečností prokázaných zákonným zástupcem dítěte, případně fyzickou osobou, která o dítě osobně pečuje.

 

 

Čl. IV

Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

Povinnost uhradit úplatu za předškolní vzdělávání nastává zákonným zástupcům dítěte před nástupem dítěte do mateřské školy.

Pro nový školní rok musí být úplata za předškolní vzdělávání na měsíc září uhrazena do 31. srpna 2019.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná na účet mateřské školy vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc (tzn.: splatnost do 20. 8. = úplata na měsíc září, splatnost do 20. 9. = úplata na měsíc říjen, splatnost do 20. 10. = úplata na měsíc listopad atd.)


 

Čl. V

Sankce

 

V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu bez toho, že dohodl s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady, je dán podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, důvod k ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

 

 

 

Čl. VI

Účinnost

 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.

 

 

 

 

Hodonín 12.6. 2019

 

 

 

 

 

Martina Svobodová

ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

SVOBODOVÁ MARTINA

Mateřská škola Hodonín
Lužní 2
příspěvková organizace Lužní 2
695 01 Hodonín

tel.: 518 353 145

IČ: 710 02 600

Odloučené pracoviště
MŠ Štefánikova
tel.: 518 353 465

Školní jídelna
tel.: 518 351 468