Školní řád

 

 

Mateřská škola Hodonín, Lužní 2, příspěvková organizace

695 01 Hodonín, tel.: 518 353 145, e-mail: ms.luzni@tiscali.cz

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Školní řád je sestaven na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozpracovává jednotlivá ustanovení zákona a navazujících právních předpisů pro vnitřní podmínky školy.

 

Zápis dětí do mateřské školy

 

Termín zápisu stanoví vedení odboru školství MěÚ po dohodě s ředitelkami MŠ města Hodonína a to v období od 2.května do 16.května. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a tisku v Hodonínských listech, dále na vývěsce mateřské školy.

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení. Děti jsou přijímány v pořadí podle stanovených kritérií.

Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé. Děti zdravotně postižené se přijímají na základě doporučení speciálního poradenského zařízení.

 

 

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

 

Práva a povinnosti dětí:

 • Možnost vyjádřit svůj názornaslouchat názorům jiných, hledat společná řešení.

 • Podílet se na vytváření společných pravidel a tato pravidla respektovat.

 • Možnost účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi.

 • Nerušit svým chováním ostatní.

 • Podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech.

Práva a povinnosti rodičů:

 • Být seznámeni se školním vzdělávacím programem, podílet se na jeho dotváření.

 • Znát a respektovat pravidla soužití, která v MŠ platí.

 • Předem být informováni o akcích mateřské školy (na nástěnkách v šatnách).

 • Využít možnosti zúčastnit se společných činností s dítětem, využít adaptačního programu.

 • Využít odborné pedagogické pomoci (poradenský servis, v případě zájmu může MŠ zajistit spolupráci s dalšími odborníky – logoped, psycholog, speciální pedagog).

 • Být informováni o svém dítěti, o jeho individuálních pokrocích.

 • Domlouvat se s třídními učitelkami na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí.

 • Informovat mateřskou školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech.

 • Předávat dítě do MŠ zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné – např. dlaha, sádra na končetinách apod.)

 • Při příchodu do mateřské školy nevpouštět do objektu cizí osoby.

 • Po vyzvednutí dítěte se nezdržovat v mateřské škole déle, než je nezbytně nutné a opustit neprodleně areál mateřské školy.

 

 

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 

Podle § 22a mají pedagogičtí pracovníci právo na:

 • Zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

 • volit a být voleni do školské rady,

 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

 

 

Podle § 22b mají pedagogičtí pracovníci povinnost:

 • Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

 • chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

 • chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

 • poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

 

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

Zaměstnanci školy i zákonní zástupci dětí dodržují při vzájemném styku pravidla slušnosti, vzájemné ohleduplnosti, úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti, jsou důvěrné a podléhají zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, kterými se všichni zaměstnanci MŠ řídí.

Konzultace s vedením školy nebo  učitelkami je vhodné si dohodnout předem. Krátké informace mohou učitelky poskytnout podle provozních podmínek i v průběhu dne, avšak tak, aby se nenarušila výchovně vzdělávací činnost.

Oznamování nepřítomnosti dítěte je vhodné neprodleně a to osobně či telefonicky na telefonních číslech na jednotlivých pavilonech:

Zelený pavilon – 518 322 118

Oranžový pavilon – 518 322 630

Žlutý pavilon – 518 322 648

MŠ Štefánikova – 518 353 465

 

V případě připomínek, které nechtějí zákonní zástupci řešit osobně, je možno anonymně využít schránek důvěry, které jsou umístěny v jednotlivých šatnách.

 

 

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

 

 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 2. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.

 3. Plnění povinnosti předškolního vzdělávání jiným způsobem:

  • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona,

  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

4. Pokud bude dítě plnit povinnosti předškolního vzdělávání jiným způsobem, je zákonný zástupce povinen

tuto skutečnost oznámit ředitelce spádové školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým

začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

5. Při nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen informovat školu o nepřítomnosti dítěte

v předškolním vzdělávání, jejích důvodech, do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte.

Nepřítomnost dítěte může být omluvena zdravotními důvody, závažnými rodinnými důvody. Zákonný

zástupce informuje třídní učitelku prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně. Ředitelka mateřské

školy je oprávněna požadovat písemné doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen

doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy.

6. Při delší nepřítomnosti dítěte konzultuje zákonný zástupce s třídní učitelkou zajištění optimálního průběhu

vzdělávání, plnění předškolního vzdělávání.

7. V případě neomluvených hodin dítěte, zákonný zástupce na vyzvání projedná situaci s ředitelkou školy.

 

Individuální vzdělávání

 

 1. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 2. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

  • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

3. Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti,

v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní

vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

4. Ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech se uskuteční v mateřské škole

formou rozhovoru a testů v měsíci listopadu, náhradní termín v měsíci prosinci. Zákonný zástupce dítěte,

které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 1. Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil

účast dítěte u ověření podle odstavce 4 a to ani v náhradním termínu.

 1. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá

odkladný účinek.

 1. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat

podle odstavce 1.

 1. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních

kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm.d) školského zákona a výdajů na činnost mateřské školy.

 

 

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka MŠ rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Učitelka zpracuje plán pedagogické podpory a projedná jej s ředitelkou MŠ.

Pokud podpůrná opatření po vyhodnocení nejsou dostatečná, doporučí ředitelka MŠ využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • doporučuje školské poradenské zařízení,

 • zákonný zástupce dítěte podepisuje informovaný souhlas,

 • je určena učitelka odpovědná za spolupráci se školským poradenským zařízením,

 • podpůrná opatření jsou poskytována bezodkladně po doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte.

Ředitelka MŠ pravidelně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně 1x za rok.

Ukončení podpůrných opatření 2. – 5. stupně se děje na základě doporučení školského poradenského zařízení (není zde potřeba informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte, pouze se projedná se zákonným zástupcem).

 

 

Vzdělávání dětí nadaných

 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.

U dětí nadaných vytváří mateřská škola podmínky pro vzdělávání tak, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí.

 

Provoz a vnitřní režim školy

 

 1. Provoz mateřské školy je od 6.15 hod. do 16.00 hod.

 2. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ v průběhu provozu. Nejvhodnější doba je do 8.30 hodin.

Umožňujeme rodičům vyzvednout si své dítě v kteroukoli hodinu provozu MŠ podle potřeby rodiny.

K  vyzvedávání doporučujeme tuto dobu:

– po obědě 12.15 – 12.30 hod.

– odpoledne od 14.30 hod.

Jinou dobu k vyzvedávání dětí si mohou rodiče dohodnout s třídními učitelkami.

V případě, že rodič nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do 16.00 hodin, bude učitelka mateřské školy

telefonicky kontaktovat rodiče, pokud neuspěje, obrátí se na OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dítěte), popřípadě Policii ČR.

 1. Nedoporučujeme, aby děti nosily do mateřské školy cenné věci (hračky, zlaté řetízky, náramky, prstýnky). Mateřská škola za jejich ztrátu neručí!

 2. Stravování dětí v mateřské škole

Dítě, které je v mateřské škole přítomné v době podávání hlavního jídla (oběda), se stravuje vždy. V MŠ je podávána dopolední svačina, oběd a odpolední svačina.

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. U ní také platí za stravné a příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (tzv. školné) a to vždy v předem stanoveném termínu. Výše částky je oznámena minimálně týden před termínem platby na nástěnce v šatně dětí.

Dětem s lékařem doporučenou dietní stravou je umožněna docházka do MŠ s tím, že si dítě nosí vlastní

stravu v uzavíratelných nádobách.

 1. Provoz MŠ bývá v průběhu měsíců července a srpna omezen. V době letních prázdnin ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem projedná  možnost předškolního vzdělávání v jiných mateřských školách na dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o této možnosti zveřejní ředitelka 2 měsíce předem.

Provoz MŠ Štefánikova bývá přerušen i v době všech vedlejších prázdnin. Rodiče mají možnost v tyto dny přivést dítě do MŠ Lužní.(Pozn.: tento postup je jednotný pro všechny mateřské školy ve městě Hodoníně).

 1. Oznamování nepřítomnosti dítěte

Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě mateřské škole neprodleně. To souvisí s odhlašováním dětí ze stravování. Pokud dítě není odhlášeno ráno do 7.30 hod. počítá se strava v tomto dnu v plné výši.

 

7. Ukončení předškolního vzdělávání:

Pokud rodič ukončí docházku svého dítěte z vlastních důvodů (přestěhování apod.), oznámí tuto skutečnost ředitelce MŠ. S vedoucí ŠJ dohodnou odhlášení stravného a zaplacení úhrady.

Ředitelka školy může po předchozím písemně oznámeném upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout

o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona:

 • pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny,

 • pokud zákonný zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz mateřské školy,

 • pokud ukončení doporučí v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení,

 • pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou MŠ nebo vedoucí stravování jiný termín úhrady.

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

1. Rodiče přivádějí dítě do MŠ a ručí za ně do té doby, než je předají učitelce. Učitelka zodpovídá za bezpečnost dětí po celou dobu pobytu v MŠ, až do doby, kdy je předá rodičům. Jiným pověřeným osobám předá dítě pouze na základě písemného zmocnění.

2. Všechny pracovnice MŠ dbají o zdravé prostředí pro pobyt všech dětí.

Do mateřské školy mohou docházet děti jen zcela zdravé.

Při příznacích onemocnění uvědomí třídní učitelka rodiče, kteří si dítě v MŠ převezmou. Proto je třeba, aby rodiče hlásili změny v adrese, zaměstnání a změny telefonních čísel. Je vhodné informovat učitelky o aktuálním zdravotním stavu dítěte a o návštěvě u lékaře (očkování, druh onemocnění), v případě nepřítomnosti dítěte podat mateřské škole zprávu.

Nemocné dítě pobytem v MŠ ohrožuje své zdraví i zdraví ostatních dětí. Vzhledem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech dětí ve třídě má učitelka právo odmítnout přijmout dítě s jasnými příznaky onemocnění anebo dítě zraněné (např. se sádrou na končetině).

3. Učitelky v mateřské škole dětem nepodávají žádné léky (sirupy proti kašli, kapky, spreje do nosu apod.)

Trpí-li dítě onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání, je v pravomoci ředitele školy poskytnout

nemocnému dítěti zvláštní péči, jež může spočívat např. v podávání určitých léků.

Rodič musí o tuto službu zažádat písemně s doporučením odborného lékaře.

4. Hlášení úrazu

O úrazu dítěte podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.

V případě úrazu zařídí každý školský pracovník, aby byla neprodleně informována ředitelka školy, popř. jiný vedoucí pracovník.

5. Rodiče jsou povinni oznámit úraz dítěte, na který přijdou bez zbytečného odkladu.

6. Rodiče jsou upozorněni na zákaz nošení nebezpečných hraček a jiných předmětů do MŠ.

7. Rodič je povinen po ukončení výuky nebo po převzetí dítěte neprodleně opustit školské zařízení (budova i

zahrada MŠ).

8. Děti jsou pedagogickými pracovníky v rámci školního vzdělávacího programu nenásilnou formou vedeny

k ochraně vlastního zdraví, k prevenci před sociálně patologickými jevy, k úctě a respektu ke všem

národnostem, jsou chráněny před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Důležitým prvkem prevence

v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi

a personálem MŠ a mezi pedagogickými pracovníky a rodiči dětí.

 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy

 

Zákonní zástupci i děti jsou vedeni k šetrnému zacházení s majetkem školy, se šetřením energií, spotřeby papíru apod.

V případě poškození majetku školy se zákonní zástupci dohodnou na případném podílu opravy či finanční náhradě.

Pokud dojde ke krádeži osobních věcí, je mateřská škola v tomto případě pojištěna a je možno uplatnit pojistné plnění.

 

V Hodoníně dne 29.8.2017 Svobodová Martina

ředitelka mateřské školy

 

 

Seznámen/a dne:

Podpis:

 

Mateřská škola Hodonín, Lužní 2, příspěvková organizace

695 01 Hodonín, tel.: 518 353 145, e-mail: ms.luzni@tiscali.cz

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Školní řád je sestaven na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozpracovává jednotlivá ustanovení zákona a navazujících právních předpisů pro vnitřní podmínky školy.

 

Zápis dětí do mateřské školy

 

Termín zápisu stanoví vedení odboru školství MěÚ po dohodě s ředitelkami MŠ města Hodonína a to v období od 2.května do 16.května. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a tisku v Hodonínských listech, dále na vývěsce mateřské školy.

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení. Děti jsou přijímány v pořadí podle stanovených kritérií.

Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé. Děti zdravotně postižené se přijímají na základě doporučení speciálního poradenského zařízení.

 

 

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

 

Práva a povinnosti dětí:

 • Možnost vyjádřit svůj názornaslouchat názorům jiných, hledat společná řešení.

 • Podílet se na vytváření společných pravidel a tato pravidla respektovat.

 • Možnost účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi.

 • Nerušit svým chováním ostatní.

 • Podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech.

Práva a povinnosti rodičů:

 • Být seznámeni se školním vzdělávacím programem, podílet se na jeho dotváření.

 • Znát a respektovat pravidla soužití, která v MŠ platí.

 • Předem být informováni o akcích mateřské školy (na nástěnkách v šatnách).

 • Využít možnosti zúčastnit se společných činností s dítětem, využít adaptačního programu.

 • Využít odborné pedagogické pomoci (poradenský servis, v případě zájmu může MŠ zajistit spolupráci s dalšími odborníky – logoped, psycholog, speciální pedagog).

 • Být informováni o svém dítěti, o jeho individuálních pokrocích.

 • Domlouvat se s třídními učitelkami na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí.

 • Informovat mateřskou školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech.

 • Předávat dítě do MŠ zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné – např. dlaha, sádra na končetinách apod.)

 • Při příchodu do mateřské školy nevpouštět do objektu cizí osoby.

 • Po vyzvednutí dítěte se nezdržovat v mateřské škole déle, než je nezbytně nutné a opustit neprodleně areál mateřské školy.

 

 

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 

Podle § 22a mají pedagogičtí pracovníci právo na:

 • Zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

 • volit a být voleni do školské rady,

 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

 

 

Podle § 22b mají pedagogičtí pracovníci povinnost:

 • Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

 • chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

 • chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

 • poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

 

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

Zaměstnanci školy i zákonní zástupci dětí dodržují při vzájemném styku pravidla slušnosti, vzájemné ohleduplnosti, úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti, jsou důvěrné a podléhají zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, kterými se všichni zaměstnanci MŠ řídí.

Konzultace s vedením školy nebo  učitelkami je vhodné si dohodnout předem. Krátké informace mohou učitelky poskytnout podle provozních podmínek i v průběhu dne, avšak tak, aby se nenarušila výchovně vzdělávací činnost.

Oznamování nepřítomnosti dítěte je vhodné neprodleně a to osobně či telefonicky na telefonních číslech na jednotlivých pavilonech:

Zelený pavilon – 518 322 118

Oranžový pavilon – 518 322 630

Žlutý pavilon – 518 322 648

MŠ Štefánikova – 518 353 465

 

V případě připomínek, které nechtějí zákonní zástupci řešit osobně, je možno anonymně využít schránek důvěry, které jsou umístěny v jednotlivých šatnách.

 

 

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

 

 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 2. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.

 3. Plnění povinnosti předškolního vzdělávání jiným způsobem:

  • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona,

  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

4. Pokud bude dítě plnit povinnosti předškolního vzdělávání jiným způsobem, je zákonný zástupce povinen

tuto skutečnost oznámit ředitelce spádové školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým

začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

5. Při nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen informovat školu o nepřítomnosti dítěte

v předškolním vzdělávání, jejích důvodech, do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte.

Nepřítomnost dítěte může být omluvena zdravotními důvody, závažnými rodinnými důvody. Zákonný

zástupce informuje třídní učitelku prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně. Ředitelka mateřské

školy je oprávněna požadovat písemné doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen

doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy.

6. Při delší nepřítomnosti dítěte konzultuje zákonný zástupce s třídní učitelkou zajištění optimálního průběhu

vzdělávání, plnění předškolního vzdělávání.

7. V případě neomluvených hodin dítěte, zákonný zástupce na vyzvání projedná situaci s ředitelkou školy.

 

Individuální vzdělávání

 

 1. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 2. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

  • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

3. Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti,

v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní

vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

4. Ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech se uskuteční v mateřské škole

formou rozhovoru a testů v měsíci listopadu, náhradní termín v měsíci prosinci. Zákonný zástupce dítěte,

které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 1. Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil

účast dítěte u ověření podle odstavce 4 a to ani v náhradním termínu.

 1. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá

odkladný účinek.

 1. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat

podle odstavce 1.

 1. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních

kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm.d) školského zákona a výdajů na činnost mateřské školy.

 

 

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka MŠ rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Učitelka zpracuje plán pedagogické podpory a projedná jej s ředitelkou MŠ.

Pokud podpůrná opatření po vyhodnocení nejsou dostatečná, doporučí ředitelka MŠ využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • doporučuje školské poradenské zařízení,

 • zákonný zástupce dítěte podepisuje informovaný souhlas,

 • je určena učitelka odpovědná za spolupráci se školským poradenským zařízením,

 • podpůrná opatření jsou poskytována bezodkladně po doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte.

Ředitelka MŠ pravidelně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně 1x za rok.

Ukončení podpůrných opatření 2. – 5. stupně se děje na základě doporučení školského poradenského zařízení (není zde potřeba informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte, pouze se projedná se zákonným zástupcem).

 

 

Vzdělávání dětí nadaných

 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.

U dětí nadaných vytváří mateřská škola podmínky pro vzdělávání tak, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí.

 

Provoz a vnitřní režim školy

 

 1. Provoz mateřské školy je od 6.15 hod. do 16.00 hod.

 2. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ v průběhu provozu. Nejvhodnější doba je do 8.30 hodin.

Umožňujeme rodičům vyzvednout si své dítě v kteroukoli hodinu provozu MŠ podle potřeby rodiny.

K  vyzvedávání doporučujeme tuto dobu:

– po obědě 12.15 – 12.30 hod.

– odpoledne od 14.30 hod.

Jinou dobu k vyzvedávání dětí si mohou rodiče dohodnout s třídními učitelkami.

V případě, že rodič nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do 16.00 hodin, bude učitelka mateřské školy

telefonicky kontaktovat rodiče, pokud neuspěje, obrátí se na OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dítěte), popřípadě Policii ČR.

 1. Nedoporučujeme, aby děti nosily do mateřské školy cenné věci (hračky, zlaté řetízky, náramky, prstýnky). Mateřská škola za jejich ztrátu neručí!

 2. Stravování dětí v mateřské škole

Dítě, které je v mateřské škole přítomné v době podávání hlavního jídla (oběda), se stravuje vždy. V MŠ je podávána dopolední svačina, oběd a odpolední svačina.

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. U ní také platí za stravné a příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (tzv. školné) a to vždy v předem stanoveném termínu. Výše částky je oznámena minimálně týden před termínem platby na nástěnce v šatně dětí.

Dětem s lékařem doporučenou dietní stravou je umožněna docházka do MŠ s tím, že si dítě nosí vlastní

stravu v uzavíratelných nádobách.

 1. Provoz MŠ bývá v průběhu měsíců července a srpna omezen. V době letních prázdnin ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem projedná  možnost předškolního vzdělávání v jiných mateřských školách na dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o této možnosti zveřejní ředitelka 2 měsíce předem.

Provoz MŠ Štefánikova bývá přerušen i v době všech vedlejších prázdnin. Rodiče mají možnost v tyto dny přivést dítě do MŠ Lužní.(Pozn.: tento postup je jednotný pro všechny mateřské školy ve městě Hodoníně).

 1. Oznamování nepřítomnosti dítěte

Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě mateřské škole neprodleně. To souvisí s odhlašováním dětí ze stravování. Pokud dítě není odhlášeno ráno do 7.30 hod. počítá se strava v tomto dnu v plné výši.

 

7. Ukončení předškolního vzdělávání:

Pokud rodič ukončí docházku svého dítěte z vlastních důvodů (přestěhování apod.), oznámí tuto skutečnost ředitelce MŠ. S vedoucí ŠJ dohodnou odhlášení stravného a zaplacení úhrady.

Ředitelka školy může po předchozím písemně oznámeném upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout

o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona:

 • pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny,

 • pokud zákonný zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz mateřské školy,

 • pokud ukončení doporučí v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení,

 • pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou MŠ nebo vedoucí stravování jiný termín úhrady.

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

1. Rodiče přivádějí dítě do MŠ a ručí za ně do té doby, než je předají učitelce. Učitelka zodpovídá za bezpečnost dětí po celou dobu pobytu v MŠ, až do doby, kdy je předá rodičům. Jiným pověřeným osobám předá dítě pouze na základě písemného zmocnění.

2. Všechny pracovnice MŠ dbají o zdravé prostředí pro pobyt všech dětí.

Do mateřské školy mohou docházet děti jen zcela zdravé.

Při příznacích onemocnění uvědomí třídní učitelka rodiče, kteří si dítě v MŠ převezmou. Proto je třeba, aby rodiče hlásili změny v adrese, zaměstnání a změny telefonních čísel. Je vhodné informovat učitelky o aktuálním zdravotním stavu dítěte a o návštěvě u lékaře (očkování, druh onemocnění), v případě nepřítomnosti dítěte podat mateřské škole zprávu.

Nemocné dítě pobytem v MŠ ohrožuje své zdraví i zdraví ostatních dětí. Vzhledem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech dětí ve třídě má učitelka právo odmítnout přijmout dítě s jasnými příznaky onemocnění anebo dítě zraněné (např. se sádrou na končetině).

3. Učitelky v mateřské škole dětem nepodávají žádné léky (sirupy proti kašli, kapky, spreje do nosu apod.)

Trpí-li dítě onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání, je v pravomoci ředitele školy poskytnout

nemocnému dítěti zvláštní péči, jež může spočívat např. v podávání určitých léků.

Rodič musí o tuto službu zažádat písemně s doporučením odborného lékaře.

4. Hlášení úrazu

O úrazu dítěte podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.

V případě úrazu zařídí každý školský pracovník, aby byla neprodleně informována ředitelka školy, popř. jiný vedoucí pracovník.

5. Rodiče jsou povinni oznámit úraz dítěte, na který přijdou bez zbytečného odkladu.

6. Rodiče jsou upozorněni na zákaz nošení nebezpečných hraček a jiných předmětů do MŠ.

7. Rodič je povinen po ukončení výuky nebo po převzetí dítěte neprodleně opustit školské zařízení (budova i

zahrada MŠ).

8. Děti jsou pedagogickými pracovníky v rámci školního vzdělávacího programu nenásilnou formou vedeny

k ochraně vlastního zdraví, k prevenci před sociálně patologickými jevy, k úctě a respektu ke všem

národnostem, jsou chráněny před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Důležitým prvkem prevence

v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi

a personálem MŠ a mezi pedagogickými pracovníky a rodiči dětí.

 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy

 

Zákonní zástupci i děti jsou vedeni k šetrnému zacházení s majetkem školy, se šetřením energií, spotřeby papíru apod.

V případě poškození majetku školy se zákonní zástupci dohodnou na případném podílu opravy či finanční náhradě.

Pokud dojde ke krádeži osobních věcí, je mateřská škola v tomto případě pojištěna a je možno uplatnit pojistné plnění.

 

V Hodoníně dne 29.8.2017 Svobodová Martina

ředitelka mateřské školy

 

 

Seznámen/a dne:

Podpis:

 

 


Kontakt

SVOBODOVÁ MARTINA

Mateřská škola Hodonín
Lužní 2
příspěvková organizace Lužní 2
695 01 Hodonín

tel.: 518 353 145

IČ: 710 02 600

Odloučené pracoviště
MŠ Štefánikova
tel.: 518 353 465

Školní jídelna
tel.: 518 351 468